یک ناحیه درمانی

جلسه آزاد

1،326،000 ریال
 • فرانشیز هر جلسه با بیمه سلامت و تامین اجتماعی
 • 1،112،570 ریال


 • هزینه ارزیابی برای یک دوره
 • 228،900 ریال


دو ناحیه درمانی

جلسه آزاد

2،226،900 ریال
 • فرانشیز هر جلسه با بیمه سلامت و تامین اجتماعی
 • 1,800,040 ریال


 • هزینه ارزیابی برای یک دوره
 • 228,900 ریال


آموزش بیوفیدبک با هر روشی

هرجلسه

2,785,000 ریال
 • کد ملی خدمت
 • 900130


 • ضریب کد
 • 5


آموزش بیوفیدبک عضلات پرینه

هرجلسه

3,275,500 ریال
 • کد ملی خدمت
 • 900135


 • ضریب کد
 • 6/5


تکنیک های درمانی دستی

هرجلسه

425،100 ریال
 • کد ملی خدمت
 • 901662


 • ضریب کد
 • 1/3


CPM

هر جلسه هر ناحیه

729,500 ریال
 • کد ملی خدمت
 • 901625


 • ضریب کد
 • 1


لیزر کم توان

هرجلسه هر ناحیه

729,500 ریال
 • کد ملی خدمت
 • 901625


 • ضریب کد
 • 1


نوروفیدبک

هرجلسه

3,275,500 ریال
 • کد ملی خدمت
 • 900137


 • ضریب کد
 • 6/5


آب درمانی

هر جلسه 20 دقیقه (پوشش بیمه دارد)

2,007,000 ریال
 • کد ملی خدمت
 • 901660


 • ضریب کد
 • 3.5


ماساژ

هر جلسه

425,100 ریال
 • کد ملی خدمت
 • 901662


 • ضریب کد
 • 1/3


دیاترمی

هرجلسه هرناحیه (پوشش بیمه دارد)

549,100 ریال
 • کد ملی خدمت
 • 901646


 • ضریب کد
 • 0/8


تمرین درمانی

هرجلسه هر ناحیه (پوشش بیمه دارد)

900,900 ریال
 • کد ملی خدمت
 • 901645


 • ضریب کد
 • 1/7


اسکن دینامیک و سه بعدي کف پا

هر جلسه

1,556,000 ریال
 • کد ملی خدمت
 • 901676


 • ضریب کد
 • 3


اسکن استاتیک کف پا

هر جلسه

1,392,500 ریال
 • کد ملی خدمت
 • 901675


 • ضریب کد
 • 2/5


شاك ویو

هرجلسه هرناحیه

2,909,000 ریال
 • کد ملی خدمت
 • 901670


 • ضریب کد
 • 4/5


لیزر پرتوان

هرجلسه هر ناحیه

2,458,000 ریال
 • کد ملی خدمت
 • 901665


 • ضریب کد
 • 4


دراي نیدلینگ

هر جلسه

622,400 ریال
 • کد ملی خدمت
 • 901760


 • ضریب کد
 • 1/2


تیپینگ

هر جلسه هر ناحیه

1,006,900 ریال
 • کد ملی خدمت
 • 901690


 • ضریب کد
 • 2/2


مگنت

هرجلسه

1,556,000 ریال
 • کد ملی خدمت
 • 901680


 • ضریب کد
 • 3


Whole body vibration

هرجلسه

1,147,250 ریال
 • کد ملی خدمت
 • 901677


 • ضریب کد
 • 1/75


دراي نیدلینگ با تحریک الکتریکی

هرجلسه

778,000 ریال
 • کد ملی خدمت
 • 901765


 • ضریب کد
 • 1/5