صدیقه غلامی

صدیقه غلامی

فیزیوتراپیست

سایه سعیدی

سایه سعیدی

فیزیوتراپیست

رویا حسن زاده

رویا حسن زاده

دستیار فیزیوتراپیست

زهرا خاک شور

زهرا خاک شور

دستیار فیزیوتراپیست