با ما همراه باشید با بررسی فیزیوتراپی برای درد زانو فیزیوتراپی برای درد زانو شامل ارزیابی کامل و ارزیابی کل اندام تحتانی شما از لگن تا پای شما است. فیزیوتراپیست شما می تواند درد زانو را ارزیابی کرده و درمان های مناسب – از جمله تمرینات و روش ها – را برای کاهش درد زانو…