درباره پزشک

دستیار فیزیوتراپیست

زهرا خاک شور

  • دستیار فیزیوتراپیست
  • ۰۲۱-۲۶۱۵۲۳۶۱ ۰۲۱-۲۶۱۵۱۷۳۵