درباره پزشک

دستیار فیزیوتراپیست

رویا حسن زاده

  • دستیار فیزیوتراپیست
  • ۰۲۱-۲۶۱۵۲۳۶۱ ۰۲۱-۲۶۱۵۱۷۳۵