کمر درد دلیل شایع عدم حضور در کار و جستجوی معالجه پزشکی است. این درد می تواند ناراحت کننده و ناتوان کننده باشد.
کمر درد می تواند ناشی از آسیب، فعالیت و برخی شرایط پزشکی باشد. کمردرد به دلایل مختلف می تواند افراد در هر سنی را تحت تأثیر قرار دهد. با بیشتر شدن سن افراد، به دلیل عواملی مانند شغل قبلی و بیماری دیسک دژنراتیو، احتمال ایجاد کمر درد افزایش می یابد.
کمردرد در قسمت های پایینی ممکن است با ستون فقرات کمر استخوانی، دیسک های بین مهره ها، رباط های اطراف ستون فقرات و دیسک ها، نخاع و اعصاب، عضلات کمر، اندام های داخلی شکمی و لگن و پوست اطراف ناحیه کمر مرتبط باشد.
درد در قسمت فوقانی ممکن است به دلیل اختلالات آئورت، تومورهای موجود در قفسه سینه و التهاب ستون فقرات باشد.