با ما همراه باشید با بررسی دلایل شایع درد مچ دست دلایل شایع درد مچ دست دلایل زیادی برای درد مچ دست وجود دارد. اغلب خودتان می توانید درد را کاهش دهید. اما اگر درد بهبود نیافت به فیزیوتراپ مراجعه کنید. چگونه می توانید درد مچ دست را خودتان کاهش دهید؟ اگر به فیزیوتراپ درباره…